Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, aanbiedingen, opleidingen, overeenkomsten, diensten en verkoop van goederen georganiseerd door AD Consulting BV en worden geacht door de koper aanvaard te zijn enkel door het feit van de door hem/haar geplaatste inschrijving of offertebevestiging.

Art. 1 Elke ondertekende offerte is bindend waardoor het volledige offertebedrag verschuldigd is door de koper;

Art. 2 Klachten moeten schriftelijk en binnen de 7 dagen na factuurdatum aangetekend bezorgd worden t.a.v. AD Consulting BV;

Art. 3 Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 2% per maand verschuldigd voor de koper, met een minimum van € 75,00.

Art. 4 Alle risico’s zijn ten laste van de koper, waarbij betaalde voorschotten steeds door de verkoper verworven blijven;

Art. 5 De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de factuur. Niettemin gaan alle risico’s, gekoppeld aan de verkochte goederen en diensten, over op de koper vanaf het ogenblik van levering;

Art. 6 Indien de koper zijn verplichtingen, onder meer betalingsverplichting, niet tijdig nakomt zijn wij gerechtigd om verdere leveringen en diensten stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen

Art. 7 U kan uw inschrijving uitsluitend schriftelijk wijzigen tot 10 dagen voor aanvang van de opleiding. Bij annulering blijft de koper het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd;

Art. 8 Certificaten, deelnamebewijzen en attesten worden bezorgd of gepubliceerd na betaling van de volledige factuur;

Art. 9 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door AD Consulting BV geproduceerde en overgemaakte informatie en documentatie (foto’s, syllabussen, presentaties,…) zijn en blijven haar exclusieve eigendom. Het overmaken van enige vorm van informatie of documentatie kan niet worden gezien als licentie tot gebruik, vermenigvuldiging of overmaking aan derden van deze documentatie, tenzij schriftelijk toestemming hiervoor verleend door AD Consulting BV;

Art. 10 AD Consulting BV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor wijzigingen voortkomend door gebeurtenissen buiten haar invloedssfeer. Deze gebeurtenissen die buiten controle van AD Consulting BV optreden, worden beschouwd als overmacht (vb. plotselinge ziekte instructeur).