Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

 • Definities
 • AD Consulting: de Besloten Vennootschap ‘AD Consulting’, met zetel te 2570 Duffel, Kremerslei 52 en ondernemingsnummer972.095, met als (hoofd)activiteit(en):

–  het verstrekken van opleidingen, cursussen en workshops  – zowel aan bedrijven en scholen als aan particulieren:

              * medische opleidingen;

              * communicatietrainingen;

              * brand- en veiligheidsopleidingen.

–  verkoop van medisch materiaal (EHBO boxen) via de webwinkel.

 • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een order plaatst (via de webwinkel) of die zich inschrijft voor een opleiding van AD Consulting en daardoor afnemer is van de goederen en diensten van AD Consulting.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 • Dag: kalenderdag.

 

1.2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, aanbiedingen, opleidingen, overeenkomsten, diensten en verkoop van goederen georganiseerd door AD Consulting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen door partijen.

Onderhavige voorwaarden zijn de enig geldende tussen partijen. De algemene voorwaarden van AD Consulting heffen de algemene voorwaarden van de klant op.

Deze voorwaarden zijn van toepassing zowel op ondernemingen (B2B) als consumenten (B2C).

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de medewerkers en onderaannemers met wie AD Consulting (eventueel) samenwerkt.

1.3. Aanvaarding

Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de plaatsing door de klant van een inschrijving of bij de plaatsing van een bestelling (via de webwinkel), ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of documenten van welke aard ook vanwege de klant.

Partijen verklaren dat de clausules in onderhavige algemene voorwaarden niet kennelijk onevenwichtig zijn en de werkelijke wil van partijen weergeven.

1.4. Wijziging

AD Consulting behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk ogenblik éénzijdig te wijzigen of aan te vullen, rekening houdende met wijzigingen in sectorale, (inter)nationale wetgeving en belangrijke gebruiken in de sector.

De gewijzigde voorwaarden zullen dan automatisch van toepassing zijn op iedere navolgende overeenkomst.

1.5. Ongeldigheid clausule – Niet-verzaking

De ongeldigheid van één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules niet aan. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.

Het nalaten op gelijk welk moment door AD Consulting om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepalingen en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1. Offerte – Aanbieding van AD Consulting

Om zich in te schrijven voor een opleiding of om een bestelling te plaatsen via de webwinkel of tijdens de workshops, dient de klant (natuurlijke persoon) minimum 18 jaar oud te zijn of vergezeld te zijn van een wettelijke voogd. Het is de klant verboden om gebruik te maken van andermans identiteit. Het komt niet aan AD Consulting toe dit te verifiëren. De klant vrijwaart AD Consulting dan ook voor elke aansprakelijkheid op dit punt.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle offertes en aanbiedingen van AD Consulting vrijblijvend en worden deze ten informatieve titel verstrekt.

Indien er geen duur vermeld wordt in een offerte of aanbieding, zijn de offerte of aanbieding en de daarin vermelde prijzen geldig voor dertig (30) dagen te rekenen vanaf de uitgifte van de offerte of aanbieding.

Het aanbod bevat een volledige nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, zodat het voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze woordelijk worden omschreven in de aanbieding. De bijhorende foto’s zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

AD Consulting kan niet aan haar offertes of aanbiedingen gehouden zijn indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel ervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat of niet up-to-date is.

Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken met betrekking tot de oorspronkelijke offerte zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

2.2. Aanvaarding offerte/aanbieding door zowel klant als AD Consulting – totstandkoming overeenkomst

Een aanvaarding door de klant gebeurt door de werkelijke plaatsing van de bestelling (via de webwinkel of tijdens de workshop) of door de schriftelijke bevestiging van de inschrijving voor de opleiding. Mondelinge toezeggingen door de klant verbinden AD Consulting niet.

De overeenkomst tussen partijen komt echter maar tot stand op het moment dat AD Consulting de door de klant geplaatste bestelling/inschrijving heeft bevestigd.

Vanaf dat ogenblik heeft de offerte een bindend karakter gekregen, waardoor het volledige offertebedrag verschuldigd is door de klant.

2.3. Weigering bestelling of intrekking offerte/aanbod door AD Consulting

Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte/aanbieding door de klant, behoudt AD Consulting zich het recht voor de offerte/aanbieding alsnog in te trekken, de bestelling te weigeren, of daarvan af te wijken en dit binnen een termijn van vijf (5) dagen na de aanvaarding door de klant:

 • wanneer AD Consulting de mening is toegedaan dat de bestellingsopdracht niet haalbaar is (bijvoorbeeld doordat het bestelde niet op voorraad of niet meer leverbaar is);
 • in geval van kennelijke materiële vergissingen of verschrijvingen in de offerte;
 • wanneer AD Consulting de gerechtvaardigde indruk heeft dat de klant niet zal kunnen voldoen aan zijn/haar betalingsverplichtingen of ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij deze reeds betrokken is;
 • In het algemeen: in geval van overmacht.

2.4. Herroeping overeenkomst door de klant – herroepingsrecht consument

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument online artikelen aankopen bij AD Consulting.

Indien er sprake is van een consumentenkoop op afstand, heeft de afnemer/klant het recht om binnen een periode van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen en (een deel van) de geleverde goederen te retourneren.

De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de klant het goed fysiek in bezit heeft gekregen.

Als de klant gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de voormelde bedenktermijn op een ondubbelzinnige wijze aan AD Consulting.

Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate dat dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het artikel vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij/zij dat in een winkel zou mogen doen. De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product/artikel. AD Consulting behoudt zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van het goed dat het gevolg is van het gebruik van het goed/artikel door de klant dat verder gaat dan nodig is.

Zo snel mogelijk, maar binnen de veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij/zij dit aan (een gemachtigde van) AD Consulting.  Indien de klant na afloop van voormelde termijn de geleverde zaken niet heeft teruggezonden, is de koop alsnog een feit. De klant dient het product terug te zenden met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt diens herroepingsrecht. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Van zodra AD Consulting alle goederen heeft teruggekregen, zal zij overgaan tot terugbetaling van alle op dat moment van de klant ontvangen betalingen in het kader van de geplaatste bestelling.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
 • de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (= gepersonaliseerde goederen);
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (vb. EHBO-koffers).

ARTIKEL 3. UITVOERING OVEREENKOMST

3.1. Levering bestellingen

AD Consulting neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van bestellingen van haar artikelen.  AD Consulting maakt zich sterk dat de door haar geleverde goederen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij het sluiten van de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

De in de offerte of aanbieding opgegeven datum van levering is slechts indicatief en verbindt AD Consulting niet. AD Consulting verbindt er zich evenwel toe aanvaarde bestellingen met bekwame spoed uit te voeren en uiterlijk binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling.

Vanaf het moment dat AD Consulting de zending aanlevert aan de vervoersorganisatie (vb.: Bpost) kan AD Consulting hierop geen invloed meer uitoefenen. AD Consulting kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor leveringen die niet op het verwachte tijdstip plaatsvinden. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering.  De klant dient zich rechtstreeks tot de vervoersorganisatie te richten. Hetzelfde geldt voor het risico op beschadiging of teloorgang/vermissing van de bestelde producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan AD Consulting kenbaar heeft gemaakt.

3.2. Verstrekken opleidingen/workshops

AD Consulting gaat een inspanningsverbintenis aan om haar dienstverlening met zorg en deskundigheid uit te voeren.

Alle opleidingen en workshops worden, tenzij anders afgesproken, in het Nederlands gegeven.

In geval een deelnemer verhinderd is, kan de klant deze deelnemer voor de start van de opleiding vervangen door een andere deelnemer, mits goedkeuring door AD Consulting.

Elke deelnemer dient zich te schikken naar de algemene veiligheidsinstructies die voor en tijdens de dienstverlening of opleiding worden gegeven. AD Consulting behoudt zich het recht om personen te weigeren of te verwijderen uit de opleiding, in geval van communicatieproblemen, veiligheidsoverwegingen of overlast, zonder dat de betalingsplicht van de klant vervalt.

Wanneer de opleiding ter plaatse bij de klant plaatsvindt, dient de klant op zijn eigen verantwoordelijkheid te zorgen voor een veilige degelijke omgeving voor de levering van de dienst. AD Consulting behoudt zich het recht voor de voorzieningen bij te sturen of te weigeren.

AD Consulting behoudt zich het recht voor om de opleiding inhoudelijk of organisatorisch aan te passen, wanneer de omstandigheden daarom vragen en AD Consulting dit aangewezen acht.

Certificaten, deelnamebewijzen en attesten worden bezorgd of gepubliceerd na betaling van de volledige factuur.

ARTIKEL 4. PRIJS EN BETALING

4.1. Prijs

Alle prijzen vermeld op de website, op de aanbieding of offerte zijn indicatief, niet bindend en onder voorbehoud van eventuele druk- en zetfouten of kennelijk materiële vergissingen. AD Consulting behoudt zich steeds het recht voor om de prijzen te wijzigen.

Alle prijzen vermeld in de offertes en aanbiedingen zijn in euro, exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege opgelegd worden en exclusief de verzendkosten, tenzij anders overeengekomen.

Indien AD Consulting van mening is dat een door de klant aangegeven wijziging na offerte een meerwerkopdracht is, dan zal AD Consulting hiervoor apart factureren.

4.2. Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen de zeven (7) dagen na ontvangst van de factuur, volgens de betaalmodaliteiten vermeld in de offerte/aanbieding.  

Bij ontstentenis van protest per aangetekende brief binnen de zeven (7) dagen na ontvangst van de factuur, zal deze als aanvaard worden beschouwd door de klant.

Een aanvraag van subsidies of andere tussenkomsten zoals opleiding cheques en tegemoetkomingen via KMO-portefeuille ontslaat de klant niet van een tijdige betaling van de factuur. De aanvraag van subsidies of andere tussenkomsten gebeurt steeds op eigen initiatief en risico van de klant. 

ARTIKEL 5: NIET-NALEVING CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN

5.1. Niet (tijdige) betaling door de klant

Alle deelnemers aan opleidingen/workshops zijn solidair gebonden tot betaling van de factuur. In geval van problemen bij de vereffening van de factuur via de klant, zal deze persoonlijk op naam van iedere deelnemer kunnen worden opgemaakt.

Bij het versturen van een aangetekende betalingsherinnering zal een extra administratiekost van vijfentwintig euro (€ 25,00) aangerekend worden.

In geval van niet of niet tijdige betaling van de bedragen die verschuldigd zijn, behoudt AD Consulting zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden of haar prestaties te schorsen tot wanneer de schuld volledig is aangezuiverd, zonder dat AD Consulting hiervoor enige vergoeding verschuldigd kan zijn.

Bovendien blijven alle door AD Consulting – in het kader van de opdracht – geleverde zaken eigendom van AD Consulting totdat de klant al zijn/haar betaalverplichtingen is nagekomen. De klant dient deze op eerste verzoek aan AD Consulting vrijwilig te overhandigen.

Wanneer de facturen niet (tijdig) betaald worden, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van twee procent (2%) per maand verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur tot de ontvangst van het volledige bedrag, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van vijfenzeventig euro (€ 75,00). Alle eventuele bijkomende invorderingskosten vallen eveneens ten laste van de klant.

De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen van de klant tot gevolg. Ingeval van wanbetaling of in geval de klant een gerechtelijk akkoord aanvraagt, gedagvaard wordt in faillissement of uitstel van betalingen aanvraagt en indien de betaling van facturen twijfelachtig wordt, verliest de klant door het feit zelf het voordeel van langere betaaltermijnen die hem/haar zouden zijn toegestaan.

Betalingen na vervaldatum zullen in eerste instantie in mindering worden gebracht op rente en kosten en pas daarna op de hoofdsom.

5.2. Eenzijdige verbreking overeenkomst – Annulatie inschrijving voor opleiding/workshop

 1. door AD Consulting

AD Consulting behoudt zich het recht voor op elk ogenblik een opleiding/workshop te annuleren en/of te verplaatsen  zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

In voorkomend geval wordt het reeds betaalde inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.

AD Consulting kan in geen geval aanspraklijk worden gesteld voor eventueel reeds betaalde opleidingscheques of tegemoetkomingen via de KMO-portefeuille.

 1. door de klant (in gevallen waar het herroepingsrecht van de consument niet van toepassing is)

Zolang er geen officiële beperkingen zijn opgelegd vanuit de overheid (vb.: coronamaatregelen), gaan alle opleidingen/workshops door conform de huidig geldende richtlijnen.

Een annulering dient steeds schriftelijk en via een aangetekend schrijven gericht aan AD Consulting te gebeuren.

 • wat betreft de annulatie van een inschrijving voor een workshop:

Bij annulatie, ongeacht op welk tijdstip, blijft de klant het volledige inschrijvingsgeld van de workshop verschuldigd.

De inschrijving is echter wel voor een periode van twee (2) jaar geldig te rekenen vanaf de inschrijving, zodat de klant de mogelijkheid heeft zich nadien voor een nieuwe (gelijkaardige) workshop in te schrijven, waarbij het reeds door hem/haar betaalde inschrijvingsgeld in mindering wordt gebracht van het nieuw te betalen inschrijvingsgeld.

 • wat betreft een inschrijving voor een opleiding:

Een reeds gestarte opleiding wordt, in geval van afwezigheid van de klant of enkele deelnemers of in geval van annulering door de klant de dag zelf, om welke reden dan ook, volledig gefactureerd.

Bij een annulatie op minder dan zeven (7) dagen vóór de aanvang van de opleiding is de klant de totaliteit (100%) van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

Bij een annulatie op meer dan zeven (7) dagen vóór de aanvang van de opleiding is de klant de helft (50%) van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

Indien de klant de inschrijving voor de opleiding niet wenst te annuleren doch te verplaatsen naar een later tijdstip, is de klant hiervoor een extra administratiekost van tweehonderdvijftig euro
(€ 250,00) verschuldigd, onverminderd het recht van AD Consulting om de werkelijk geleden schade te verhalen.

 

ARTIKEL 6. KLACHTEN – PROTEST

6.1. Zichtbare gebreken of gebreken in de conformiteit

De klant dient onverwijld na te gaan of het geleverde voldoet aan hetgeen overeengekomen was. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten.

De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de levering bestonden moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van het geleverde via een aangetekend schrijven worden gemeld aan AD Consulting, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

Worden niet beschouwd als een gebrek – voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen – :

 • lichte verschillen in de kleur
 • lichte verschillen in de textuur;
 • lichte verschillen in de afmeting;

Enkel een uitdrukkelijk gemotiveerd protest wordt in aanmerking genomen. Het louter betwisten zonder enige opgave van een reden is ongeldig en dus zonder gevolg.

6.2. Verborgen gebreken

Klachten in verband met verborgen gebreken dienen binnen een termijn van twee (2) maanden na vaststelling ervan via een aangetekend schrijven worden gemeld aan AD Consulting, op straffe van verval. Na voormelde termijn vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Gebreken die zich manifesteren na een periode van zes (6) maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Enkel een uitdrukkelijk gemotiveerd protest wordt in aanmerking genomen. Het louter betwisten zonder enige opgave van een reden is ongeldig en dus zonder gevolg.

6.3. Geen inhouding van de prijs

Klachten van welke aard ook, schorten de betalingsverplichtingen van de klant nimmer op. De klant is nooit gerechtigd enige inhouding op de prijs of een gedeelte van de prijs te doen, zelfs niet ten titel van waarborg, bij klachten of geschil.

 

ARTIKEL 7: RISICO – GARANTIE – AANSPRAKELIJHEID

7.1. Overdracht risico

Het risico gaat over op de klant vanaf de levering van de goederen.

Klachten zijn in geen geval gegrond indien de klant het geleverde goed niet met de normale zorg die van hem/haar mag verwacht worden, heeft behandeld. Dit is aldus op eigen risico.

7.2. Garantie materialen en producten fabrikant/leverancier

De garantietermijn van AD Consulting komt overeen met de fabrieksgarantietermijn van haar leveranciers.

7.3. Garantie in geval van (zichtbare of onzichtbare) gebreken

In geval de klant de gebreken tijdig heeft gemeld en deze gegrond zijn, zal AD Consulting naar haar keuze, ofwel de geleverde zaken of onderdelen ervan kosteloos herstellen of vervangen of met de klant een regeling treffen over een eventuele schadevergoeding, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van AD Consulting beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief BTW) van de betreffende goederen.

Enige aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst is expliciet uitgesloten.

Voormelde waarborg geldt evenwel niet indien:

 • en zolang de klant jegens AD Consulting in gebreke is;
 • de klant de geleverde zaken zelf heeft willen herstellen en/of bewerken of door derden heeft laten herstellen/bewerken;
 • de klant de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden heeft blootgesteld of anderszins onzorgvuldig heeft behandeld in strijd met de aanwijzingen/opleidingen van AD Consulting; en/of in strijd met de gebruiksaanwijzing vermeld op de verpakking;
 • het gebrek is veroorzaakt door een geval van overmacht;
 • het defect het gevolg is van een ongeluk, een valpartij, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of elk ander abnormaal of incorrect gebruik;
 • het gebrek het gevolg is van normale slijtage of veroudering;

7.4. Aansprakelijkheid – Beperking – Uitsluiting

De klant neemt kennis van het feit dat AD Consulting niet aansprakelijk is voor schade, zowel materiële als lichamelijke, veroorzaakt vóór, tijdens of na de dienstverlening, tenzij er sprake is van opzet of grove fout door AD Consulting.

Indien de aansprakelijkheid wordt bewezen, is deze te allen tijde beperkt tot het bedrag dat via haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Mocht er geen dekking via de verzekeringspolis van AD Consulting zijn, dan is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag (exclusief BTW) in het kader van de overeenkomst waarin de aansprakelijkheidsstelling haar oorzaak vindt.

AD Consulting is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door de klant zelf of door derde partijen. 

AD Consulting is niet aansprakelijk voor enige indirecte of incidentele schade, waaronder mede begrepen winst- of inkomstenderving en immateriële schade.

De klant zal AD Consulting vrijwaren tegen alle aanspraken van derden.

Elke schade die een deelnemer aan een opleiding (al dan niet vrijwillig) aan het materiaal van AD Consulting veroorzaakt, wordt aan de klant gefactureerd.

7.5. Overmacht

AD Consulting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die te wijten zijn aan overmacht. Dit omvat alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop AD Consulting geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AD Consulting niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Onder overmacht wordt onder meer, doch niet beperkend, verstaan: vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, weers- en klimatologische omstandigheden, blikseminslag, overstroming, storm, oorlog, gezondheidscrisis, rellen, staking, enzovoort.

Gedurende de periode van overmacht kan AD Consulting haar verplichtingen opschorten. De klant ziet uitdrukkelijk af van het vragen van enige schadevergoeding tijdens deze periode.

AD Consulting is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is AD Consulting gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien AD Consulting bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen had voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 8: VOORBEHOUD INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder de auteursrechten) met betrekking tot de door AD Consulting geproduceerde en overgemaakte informatie en documenten (foto’s, syllabussen, presentaties en dergelijke meer) zijn en blijven haar exclusieve eigendom.

AD Consulting behoudt zich het auteursrecht voor op deze stukken. Deze mogen door de klant niet worden misbruikt, gekopieerd, openbaar worden gemaakt of aan derden worden verstrekt zonder voorafgaande toestemming van AD Consulting.

De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik hiervan.

ARTIKEL 9: VERBOD OP AFWERVING

Het is de klant strikt verboden actief medewerkers of ingeschakelde derden van AD Consulting te benaderen met het oog op vervolgopdrachten of afwerving.

Elke inbreuk hierop geeft van rechtswege aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding aan AD Consulting ten belope van vijfduizend euro (€ 5.000) per vastgestelde inbreuk.

ARTIKEL 10: PRIVACY WETGEVING – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

AD Consulting verwerkt de identiteits- en contactgegevens die zij ontvangt van de klant en die betrekking heeft op de klant zelf, zijn/haar aangestelden en andere nuttige contactpersonen (deelnemers van opleidingen).

De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de tussen partijen afgesloten overeenkomst, het verwerken en uitvoeren van een bestelling, het afleveren van de nodige certificaten en attesten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingdoeleinden.

De rechtsgronden zijn de uitvoering van de tussen partijen afgesloten  overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang van de onderneming. Voor direct marketingdoeleinden (zoals het ontvangen van een nieuwsbrief of uitnodgingen voor events en promo’s) vormt de uitdrukkelijke en vrije toestemming van de klant de rechtsgrond voor de verwerking.

De verwerkingsverantwoordelijke is:

De Besloten Vennootschap ‘AD Consulting’

Adres zetel: 2570 Duffel, Kremerslei 52

Ondernemingsnummer: 0677.972.095

E-mail: info@adconsulting.be

De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de geldende wetgeving (de Belgische Privacywet ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ en de GDPR Verordening ‘Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens’) en zullen enkel worden doorgegeven aan samenwerkende bedrijven, verwerkers, en/of derden (vb.: mailingprogramma, betaalprovider, webshopplatform) voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. In ieder geval zullen deze laatste de hun verstrekte gegevens als vertrouwelijk behandelen. 

Door het aanvaarden van onderhavige voorwaarden bevestigt de klant dat hij/zij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en over zijn/haar rechten op inzage, verbetering, aanvulling, vewijdering en bezwaar. In geval van gebruik van de gegevens door direct marketing kan de klant zich kosteloos en zonder opgave van redenen verzetten tegen het gebruik van zijn/haar gegevens. Voor zover de verwerking van de gegevens gebaseerd is op de voorafgaande toestemming van de klant, heeft de klant het recht die toestemming ten alle tijfde in te trekken.

De klant bevestigt verder kennis te hebben genomen van de Privacy- en Cookiebeleid terug te vinden op de website  www.adconsulting.be  en de inhoud ervan te aanvaarden.

De klant kan zijn/haar rechten uitoefenen door AD Consulting te contacteren op de hiervoor vermelde adres- en contactgegevens.

Indien de klant het niet eens is met de wijze waarop AD Consulting de gegevens verwerkt kan de klant zich ook wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te Brussel:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 BRUSSEL

Tel: +32(0)2 274 48 00

Fax: +32(0)2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

ARTIKEL 11.  TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

Partijen verbinden zich ertoe voldoende inspanningen te leveren om een minnelijke regeling te bewerkstelligen en het geschil in onderling overleg te beslechten.

In het geval de minnelijke poging geen positieve uitkomst kent, zal de betwisting onder de uitsluitende bevoegdheid vallen van de rechtbanken van het arrondissement waar de zetel van de onderneming ‘AD Consulting’ gevestigd is, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.

De taal van de rechtspleging is de Nederlandse taal.