Privacy- en cookiebeleid

Algemeen

Privacy is voor AD Consulting een belangrijk gegeven. AD Consulting waakt er dan ook over om die privacy voor haar klanten/gebruikers optimaal te verzekeren. Voor de werking van de website van AD Consulting en het verzorgen van de door de klant geplaatste bestelling/inschrijving, heeft AD Consulting evenwel bepaalde gegevens van de klant/gebruiker nodig.  In deze Privacy Verklaring wordt een overzicht gegeven van wat AD Consulting met deze gegevens doet en de juridische gronden waarop dit gebaseerd is.

Lees deze Privacy Verklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies worden gebruikt.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de hierna vermelde website van AD Consulting, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Verklaring.

De Privacy Verklaring kan op ieder ogenblik worden herwerkt en geüpdatet. Zo onder meer om aan de geldende privacywetgeving tegemoet te komen. De geüpdatete verklaring wordt van kracht van zodra ze op de hierna vermelde website van AD Consulting te raadplegen is.

De verantwoordelijke voor de verwerking:

De Besloten Vennootschap ‘AD Consulting’, met zetel te 2570 Duffel, Kremerslei 52 en ondernemingsnummer 0677.972.095 .

Hoofdactiviteiten: het geven van:

              * medische opleidingen;

              * communicatietrainingen;

              * brand- en veiligheidsopleidingen.

Website: www.adconsulting.be

E-mail: info@adconsulting.be

Artikel 1: Wettelijk kader

AD Consulting leeft de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, evenals de wijzigingen aan deze wet en tevens de anti-spambepalingen uit Boek XII van het ‘Wetboek Economisch Recht omtrent het recht van de elektronische economie’.

Middels huidige ‘Privacy Verklaring’ stelt AD Consulting zich in regel met de ‘Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens’, ook ‘GDPR’ genoemd.

Artikel 2: Vergaring persoonsgegevens

AD Consulting kan uw persoonsgegevens op volgende manieren vergaren:

 • Categorie 1: bij het bezoek op haar website zonder enige vorm van registratie;
 • Categorie 2: bij het plaatsen van een bestelling via de webshop;
 • Categorie 3: bij het inschrijven voor workshops en opleidingen;
 • Categorie 4: bij de opmaak van de aanwezigheidslijsten- en attesten;
 • Categorie 5: bij de inschrijving voor haar nieuwsbrief;
 • Categorie 6: via cookies.

Artikel 3: Welke persoonsgegevens?

AD Consulting verwerkt volgende persoonsgegevens:

 • Categorie 1: bij het bezoek op haar website zonder enige vorm van registratie:
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Gegevens over uw activiteiten op de website van AD Consulting;
 • Categorie 2: bij het plaatsen van een bestelling via de webshop:
 • Categorie 3: bij het inschrijven voor workshops en opleidingen:
 • IP-adres, locatiegegevens, internetbrowser en apparaat type;
 • Persoonsgegevens (per deelnemer): voornaam en achternaam, geboortedatum;
 • Facturatieadres: straat, nummer, bus, postcode, woonplaats, land/regio;
 • Adres van uitvoering (indien verschillend van facturatieadres): straat, nummer, bus, postcode, woonplaats, land/regio;
 • Contactgegevens (per deelnemer): telefoonnummer en/of gsm-nummer en e-mailadres;
 • Categorie 4: bij de opmaak van de aanwezigheidslijsten- en attesten:
 • Persoonsgegevens: voornaam en achternaam, geboortedatum;
 • Categorie 5: bij de inschrijving voor haar nieuwsbrief:
 • IP-adres, locatiegegevens, internetbrowser en apparaat type;
 • Persoonsgegevens: voornaam en achternaam;
 • Contactgegevens: e-mailadres;
 • Categorie 6: via cookies:

Zie hierna onder artikel 9.

Artikel 4: Doeleinden van de verwerking

 • : bij het bezoek op haar website zonder enige vorm van registratie:

Voor het verzorgen en verbeteren van de website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als legitieme belangen van AD Consulting om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

 • : bij het plaatsen van een bestelling via de webshop:

Voor de levering en facturatie van de door u gekozen en bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

 • : bij de inschrijving voor workshops en opleidingen:

Voor het praktisch organiseren van de workshops en opleidingen die door u zijn aangevraagd, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

 • : bij de opmaak van de aanwezigheidslijsten- en attesten:

Voor het afleveren van een legitiem bewijs van voltooiing van of het slagen voor de door u gevolgde workshop en/of opleiding.

 • : bij de inschrijving voor haar nieuwsbrief:

Voor het toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.

 • : via cookies:

Voor het verzorgen en verbeteren van de website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, met als legitieme belangen van AD Consulting om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Artikel 5: Doorgifte aan derden

AD Consulting zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, met uitzondering van het hierna vermelde.

Ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen zal AD Consulting noodzakelijkerwijs beroep doen op volgende derden:

 • Bpost: doet postleveringen voor AD Consulting. Bpost heeft volgend privacybeleid: klik hier.

Bpost verwerkt volgende gegevens van jou:

 • Persoonsgegevens: voornaam en achternaam, geslacht;
 • Leveringsadres: straat, nummer, bus, postcode, woonplaats, regio/land;
 • In sommige gevallen contactgegevens: telefoonnummer en/of gsm-nummer, e-mailadres;
 • Mollie: verwerkt betalingen voor AD Consulting via een beveiligde server.
  Mollie heeft volgend privacy beleid: zie: Mollie – Privacyverklaring

Mollie verwerkt volgende gegevens van u:

 • IP-adres, internetbrowser en apparaat;
 • Betalingsgegevens: bijvoorbeeld: bankrekeningnummer, debet kaartnummer of creditcardnummer;
 • Persoonsgegevens: voornaam en achternaam;
 • In sommige gevallen adresgegevens: straat, nummer, bus, postcode, woonplaats, regio/land;
 • In sommige gevallen contactgegevens: telefoonnummer en/of gsm-nummer, e-mailadres;
 • In sommige gevallen informatie over het product of de dienst die u heeft gekocht;

In ieder geval kunnen uw Persoonsgegevens eveneens worden overgedragen met uw voorgaande toestemming.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of voor het nastreven van gerechtigde belangen, kan AD Consulting uw persoonsgegevens ook doorgeven aan derden in volgende gevallen:

 • ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving;
 • bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten van AD Consulting, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert; overdraagt, staakt of indien AD Consulting failliet gaat;

In voormelde gevallen zal AD Consulting in alle redelijkheid pogen u van tevoren te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is. Dit zal niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar zijn.

Artikel 6: Duur van de verwerking

AD Consulting zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan de verplichte wettelijke termijn voorschrijft of, indien een dergelijke wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld.

Artikel 7: Uw rechten

 •  Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat AD Consulting van uw persoonsgegeven maakt.

 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U heeft steeds het recht te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. 

U erkent evenwel dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 • Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 • Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door AD Consulting verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 • Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door AD Consulting te contacteren:

 • hetzij per mail: info@adconsulting.be;
 • hetzij per brief: naar het adres te 2570 Duffel, Kremerslei 52.

AD Consulting houdt zich eraan zo snel als mogelijk te reageren op uw verzoek.

Daarnaast beschikt u ook over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 BRUSSEL

Tel: +32(0)2 274 48 00

Fax: +32(0)2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

U kan tevens een voorziening voor een burgerlijke rechtbank (vordering tot schadevergoeding) instellen indien u schade zou lijden als gevolg van een foutieve verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 8: Beveiligingsmaatregelen en aansprakelijkheid

AD Consulting stelt alles in het werk om uw gegevens te beschermen en om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.  AD Consulting heeft daarom verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de bescherming van uw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te bewerkstellingen. Dit betreft een inspanningenverbintenis. AD Consulting kan enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van bewezen nalatigheid, opzettelijke fout of bedrog.

Zo maakt AD Consulting gebruik van beveiligde verbindingen wanneer u haar persoonsgegevens verstrekt (bijvoorbeeld bij een bestelling via de webshop). Betaalt u bij AD Consulting via de webwinkel, dan gebeurt dit steeds via een beveiligde server.

In geen geval kan AD Consulting aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

In geen geval kan AD Consulting aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief gebruik of een nalatig handelen door uzelf bij het verstrekken van uw persoonsgegevens. U dient te allen tijde zelf de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de website van op uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 9: Cookie Policy

9.1. Wat zijn cookies en waarvoor worden ze gebruikt?

Cookies zijn kleine bestanden uitgezonden door de server van AD Consulting en geplaatst op de harde schijf van uw computer.  Cookies worden gebruikt om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van de website. Dit helpt om u een betere gebruikservaring te bieden wanneer u de website bezoekt en laat AD Consulting ook toe haar website te optimaliseren.

Deze cookie policy geeft duidelijke en volledige informatie over de cookies die de website van AD Consulting gebruikt en hun doel.

De website van AD Consulting maakt gebruik van cookies om onder meer de inschrijvingen voor de workshops en opleidingen en het bestelproces via de webshop te realiseren. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door AD Consulting ingekeken worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

9.2. Soorten cookies

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

 • Functionele of technisch noodzakelijke cookies:

Dit zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan de website worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Dit type cookie is noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de gebruiker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen (vb.: taalvoorkeur). Hiermee kan AD Consulting haar website optimaliseren. Deze cookies zorgen er onder meer ook voor dat u toegang heeft tot bepaalde delen van de website. Als u deze cookies weigert, kan het zijn dat sommige delen van de website niet zullen werken of alleszins niet optimaal zullen werken. AD Consulting gebruikt deze cookies om de website correct te laten werken: producten in uw winkelmandje te plaatsen, in te loggen met uw eigen inloggegevens,  en dergelijke meer. Deze cookies zorgen ervoor dat u een meer gepersonaliseerde ervaring hebt als u de website bezoekt.

AD Consulting maakt gebruik van volgende functionele of technisch noodzakelijke cookie:

CookieDomeinBeschrijvingDuurtijd
elementorddconsulting.beThis cookie is used by the website’s WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website’s content in real-time.Geen
 • Andere cookies (vb.: analytische cookies, advertisement/marketing cookies):

Met analyserende cookies wordt kennis opgedaan teneinde de gebruiksnavigatie te verbeteren en ervoor te zorgen dat gebruikers sneller en gemakkelijker vinden wat ze nodig hebben. Deze cookies houden bij hoe vaak u de website bezoekt, welke zoekmotor en zoekterm u gebruikt, op welke link u klikt, hoelang u de website bezoekt. Deze gegevens laten toe om op anonieme wijze statistieken bij te houden omtrent het websitegebruik door de bezoekers.

Advertisement/marketing cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden, om u persoonlijke berichten toe te sturen, advertenties en promoties. Denk maar aan nieuwsbrieven of aanbiedingen via partnersites of op sociale media (Facebook, Instagram, Pinterest). Deze cookies zien welke producten u bekijkt. Deze data worden gebruikt om u relevante inhoud en advertenties te laten zien.

AD Consulting maakt gebruik van volgende analytische cookies, geplaatst door een derde partij (Google Analytics):

CookieDomeinBeschrijvingDuurtijd
_ga.adconsulting.beThe _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.2 jaar
_gid.adconsulting.beInstalled by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website’s performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.1 dag
_gat_gtag_UA_158600511_2.adconsulting.beThis cookie is set by Google and is used to distinguish users.1 minuut

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics, Facebook,…) verwijst AD Consulting u graag door naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: AD Consulting oefent geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

9.3. Uw toestemming

Bij uw eerste bezoek aan de website van AD Consulting wordt u gevraagd om de cookies al dan niet te aanvaarden. U kan de installatie van de cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

Let wel op: het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kan maken.

U kan te allen tijde de cookie instellingen voor de website van AD Consulting wijzigen via de hyperlink onderaan de website of door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. U kan categorie per categorie cookies toestaan of weigeren.

Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Contact

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met AD Consulting via de bovenvermelde contactgegevens.

Deze Privacy Verklaring werd opgesteld op 26 november 2021.

***